dima
  • Soft Memory

    Galerija Doma omladine Beograd 2009. U galeriski prostor uneo sam veliku količinu peska (4m3) i uz korišćenje metalnih kalupa (negativa) izgradio sam maketu naselja (pozitiv) od peska u razmeri 1:10. Metalni kalupi su imali arhitektonsku formu kuće, koja asocira na arhetip kuće. Građenje makete od peska realizovano je kalupovanjem, tehnikom mehaničkog reprodukovanja: metalni kalupi se pune peskom, koji je sabijen pod pritiskom, zatim se otvara kalup, pri čemu peščani pozitiv zadržava njegovu formu. Proces gradnje makete zaustavljen je u fazi gradnje, da bi se ostavio utisak rada koji je u izradi.